Mgr.art.Edmund Garbár,DiS.art.

Momentalne študujem v Ružomberku ...

 Učil som ako profesor na Konzervatóriume hru na husliach,viole,hru z listu ,komornu hru,interpretačný seminár,dejiny a literatúru,dejiny hudby,hudobnú teoriu ,didaktiku  a metodiku ...atd.

 

DiS. art. –Absolutórium - diplomovaný umelec. Pedagogické Minimum.

Bc. -Bakalár je v súčasnosti akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom prvého vysokoškolského štúdia.

Mgr.art. -Magister umenia (skr. Mgr. art., v Česku MgA; lat. magister artis ) je vysokoškolský akademický titul druhého stupňa udeľovaný absolventom umeleckých magisterských odborov na vysokých školách po absolvovaní štátnych záverečných skúšok.

Tento titul je ekvivalentný zahraničnému
Magister of Fine Arts.

 

Mam štatnicu aj z Dejin - Romský jazyk , ktoru som si spravil  na jazykovej škole hlavného mesta Prahy- Karlova Univerzita

 

Ako 5 ročný už hral na husliach o rok neskôr ho otec prihlásil na základnú umeleckú školu, kde študoval husle u pana učiteľa Mgr. Miroslava Zavadského.

Absolvoval 7 rokov základnej umeleckej školy s vyznamenaním a odohratím koncertu v Košiciach v Dome umenia.

Popritom chodil na Základnu školu sv. Cyrila a Metoda kde absolvoval 9 rokov zakladnej školy- ako dieta hraval často na omšach a kostoloch na husliach - po skončeni  školi dostal pochvalné uznanie od školy sv. Cyrila a Metoda za to že  hraval na omšach - kostoloch zadarmo a za príkladne správanie.

 

Ako 16 ročný bol prijatý na konzervatórium v Košiciach, kde študoval hru na viole a husliach.

Husle študoval u pani profesorky Mgr. art. Marianny Šoltésovej a violu u profesorky Ivety Paulinovej.Odbor/špecializácia: hra na viole a husliach. Maturita - dejiny hudby, hudobná teória, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk.Tu zmaturoval a spravil si v 6 ročníku  Absolutórium DiS.art.  Pedagogické minimum. Absolutórium na Konzervatóriu nahrádza pedagogické minimum.

hlavný odbor hra na viole a husliach,hra v orchestri,základy dirigovania,anglický jazyk,psychológia,pedagogika -pedagogicka príprava 1rok praxe na ZUS , estetika,telesná výchova.

 

Ako 22 ročný bol prijatý na vysokú školu v Banskej Bystrici na Akadémiu Umenia ,kde študoval violu u profesora

 MgA. Jana Juříka (známy z Trávničkového kvarteta),  pričom naďalej chodieval súkromné na hodiny k profesorovi

Ladislavovi Gallovi na husle (dlhé roky hrával v štatnom divadle  Košice  husle – viedol salónny orchester a dlhé roky pôsobil aj v zahraničí vo Viedni ), kde okrem klasickej hudby sa začal učiť aj iné hudobné žánre -folklór, jazz, pop... atď. V Banskej Bystrici  na  Akadémii Umenia si spravil Bc. Bakalársky titul.

Oponentka Bc. koncertu bola Prof. Jela Špitková (je profesorkou na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici,kde vyučuje hru na husliach ).

Oponent Bc. diplomovej prace bol Mgr. art. Ján Krígovský.(profesor kontrabasu na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici).

Bc. štatnice mal 

z teórie hudby u doc. Mgr. art.Márie Strenáčikovej,CSc.

a  z dejín hudby u PhDr. Márie Glockovej, PhD.

 

Po Bc. Bakalári urobil prijmačky na magisterské, kde prestúpil

 k profesorke Mgr. art. Zuzane Bouřovej, ArtD., PhD. u ktorej študoval dva roky a spravil si Mgr.art. titul.

Oponent magisterského koncertu bol prof. Jozef Podhoranský (učí violončelo v Banskej Bystrici na Akadémii umenia aj v Bratislave na VSMU).

Oponentka diplomovej práce bola

Mgr. art. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD. (uči violu na Akademíi Umenia v Banskej Bystrici).

Štátnice boli z dejín a literatúry violy a husieľ  

u prof. Jely Špitkovej ( profesorka na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici,kde vyučuje hru na husliach okrem toho aj  dejiny a literatúru violy a husieľ ) .

 

V roku 2016 som si spravil štatnice  z Dejin a Romského jazyka v Prahe.

 

 

 

DiS. art. -Discharge - Chartered artist.

Bc. -Bachelor is currently an academic degree which is awarded first graduate university study.

Mgr.art. -Master of Arts (short Mgr. Art., Czech Republic MgA, lat. magister artis) is a university academic degree awarded by the graduate second-degree master of arts disciplines at universities after passing the final state examination.

This title is equivalent foreign
Magister of Fine Arts.

 

I have too statesmen degree examinations of the Gipsy language, which I did at the language school of Prague.

 

Than 5 years old has played the violin a year later, his father enrolled on basic art school, where he studied violin with teacher Mr. Mgr. Miroslav Zavadský.
He graduated 7 years art school with honors and played a concert in Kosice in the House of Art.

In addition, he went to primary school St. Cyril and Methodius where he completed 9 years Primary School.

As a child, often used to play the violin in churches. After leaving school he received favorable recognition from the school of St. Cyril and Methodius to the churches that used to play for free and for exemplary behavior.

As a 16 year old was admitted to the conservatory in Košice where he studied viola and violin.
He studied violin with Professor Mgr. art. Marianne Šoltésova and viola with Professor Iveta Paulinova. Department / specialty: playing viola and violin. Graduation - music history, music theory, Slovak language and literature, English language.Here graduated and did a discharge DiS.art. Pedagogic Minimum.

 

A main line of specialization play viola and violin, playing in the orchestra, Basic level dirigent conductor, English language, psychology, pedagogy -pedagogical preparation one year experience to ZUS, aesthetics, physical education.

As a 22 year old was admitted to a high school in Banska Bystrica, Academy of Arts, where he studied viola with Professor MgA. Jan Jurik (known from Trávníčkov Quartet), and still went to private lessons to Professor Ladislav Gall violin (played for many years at the State Theatre Košice - violin - led Pops Orchestra for many years and also worked abroad in Vienna), where in addition to classical music began to learn other genres of folk,jazz, pop,... etc. In Banska Bystrica he did Bacalar title. Bachelor's degree.
Opponent Bc.concert was prof. Jela Špitková (a professor at the University for Music and Performing Arts in Vienna and at the Faculty of Performing Arts in Banska Bystrica AU)
Bc opponent. thesis was Mgr. art. Jan Krigovský. (Double bass professor at the Academy of Arts in Banska Bystrica).
Bc. statesmen of music theory

doc. Mgr. art. Mary Strenáčiková, PhD. and the history of music  PhDr. Mary Glocková, PhD.

After Bc. Bachelors he made admissions and transfers to the master
Professor of Mgr. art. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD.(teaches viola in Banska Bystrica,at the Academy of Art ), for which he studied for two years and did a Mgr.art. title.
The opponent was the concert master prof. Josef Podhoranský (teaches cello in Banska Bystrica, at the Academy of Art and the Performing Arts in Bratislava on VSMU)
Opponent thesis was Mgr. art. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD.
Exams were from history and literature viola and violin - Prof. Jela Špitková (professor at the University for Music and Performing Arts in Vienna and at the Faculty of Performing Arts in Banska Bystrica AU).

In 2016 I made the statesmen degree examinations of the History and Gypsy language in Prague.