Family - rodina :

 

Môj otec je Edmund Garbár - keď bol mladý hrával -no už sa nevenuje hudbe iba hudobným nástrojom.  Veľký odborník - špecialista na hudobné nástroje .

Môj dedo - Koloman Garbár ( Rokant - mal absolutný hudobný sluch )hral husle ,keď bol mladý aj violu. Ku koncu svojho života už len violu.

Babka -Maria  Hosszuová (Garbárova, keď sa vydala ) - jej otec bol Rudy Hosszu.

Pradedo bol z Budapešti - Rudy  Hosszu  bol vynikajúci huslista hral za 2-3 ľudí naraz- súčasne . Bol veľmi vysoký chlap jak hora. Presťahoval sa  z Budapešti do Košíc, kde aj zomrel.

A ja som jeho pravnuk obyčajný huslista z Košíc. 

 

 

My father is Edmund Garbár - he played when he was young-but he does not have music only musical instrument. Great expert - a specialist in musical instruments.
My grandfather - Koloman Garbár (ROKANT had absolute musical ear ) played the violin when he was young and viola. At the end of your life only viola.
Grandma - Maria Hosszúová (Garbárova if married), her father was Rudy Hosszu.
Great grandfather was from Budapest -Hosszu Rudy was an excellent violinist played for 2-3 people at a time concurrently. He was a very tall man-mountain.

Great grandfather moved from Budapest to Kosice where he died a few years.

 And I am his grandson ordinary violinist from Kosice .